Stora satsningar på hållbar energi, kemi och framtidsmaterial

Göteborgsregionen satsar på hållbar energi, kemi och framtidsmaterial som grafen. Här finns lång erfarenhet av biogas, fjärrvärme och vindkraft och det genomförs spännande projekt inom områden som solenergi och el-fordon. Regionen är dessutom centrum för Sveriges kemiindustri, där flera aktörer driver utvecklingen mot mer hållbara produkter. Här finns även världsledande materialforskning där till exempel Chalmers grafencentrum utsetts till att leda det största forskningsprojektet i EU:s historia.  
 

Solpaneler med himmel och moln i bakgrunden

Regionala innovationer som bidrar till energiomställningen 

Göteborg har ett av de mest utbyggda fjärrvärmesystemen i världen och satsningarna på vindkraft och biogas är omfattande. Dessutom är regionen hemvist för flera alternativa bränsleproducenter. Preem har som mål att helt ställa om till förnybart år 2030. De använder tallolja i bränsleproduktionen och satsar även på produktion av vätgas. Energibolaget St1 satsar på bioetanolproduktion.  

Innovationskraften är stor i hela förädlingskedjan – från produktion via distribution till utnyttjande. Närheten till informations- och kommunikationsteknik (ICT) och transportbranschen förstärker innovationskraften och initiativen att hitta hållbara lösningar för trafiken till lands, till havs och i luften är många. De offentliga aktörerna i regionen fokuserar på effektiv energianvändning och hållbara lösningar. Detsamma gäller Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet, Lindholmen Science Park och Johanneberg Science Park.  

Fossilfri energianvändning för fastigheter 

Tack vare SEK 50 miljoner från europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) har Göteborg kunnat testa fossilfri energianvändning för fastigheter inom ramen för projektet Fossil Free Energy Districts (FED) på Chalmers Campus Johanneberg. Där har man utvecklat en lokal handelsplats för handel med överskottsenergi i form av el, fjärrvärme och fjärrkyla. Johanneberg Science Park har haft den koordinerande rollen för projektet på uppdrag av Göteborgs Stad. Projektet avslutades 2019, men testbädden kommer att driftas under 2020 och få sin fortsättning i nya projekt.  

Läs mer om Fossil Free Energy Districts (FED).   

Klusteranalys Energi 2018 

Kartläggningen av energiklustret innehåller fakta och statistik kring energiteknikföretagen i Göteborgsregionen. Här beskrivs branschen, ekosystemet och dess aktörer samt utvecklingen av klustret sedan 2008. Ladda ner Klusteranalys Energi här (3,1 MB) 

En stark kemi-industri ställer om till fossilfria råvaror 

Den svenska kemi-industrin har sin bas i Göteborgsregionen, där flera företag utvecklar och producerar hållbara produkter som till exempel förnybara fordonsbränslen. 2018 sysselsatte kemiföretagen i regionen 7000 personer. I Stenungssund finns ett samverkansprojekt med namnet ”Hållbar kemi 2030” där storföretag som Nouryon (före detta Bofors/AkzoNobel), Borealis, Perstorp, Inovyn och Adesso BioProducts enats kring en vision om att bli det svenska navet för tillverkning av hållbara kemiprodukter. Företagen tar dessutom vara på varandras restprodukter i så kallade industriella symbioser.  

Läs mer om Hållbar kemi 2030.  

Världens mest energieffektiva raffinaderier 

I Göteborg finns två av världens mest energieffektiva raffinaderier, St1 och Preem. Tillsammans med Perstorp och FordonsGas Sverige producerar de den största andelen av förnybara fordonsbränslen i landet. Preem har som mål att helt ställa om till förnybart år 2030. På Preems bioraffinaderi i Göteborg används tallolja i produktionen av förnybar diesel. Det har bidragit till att minska utsläppen av växthusgaser med över två miljoner ton koldioxid. Preem satsar även på produktion av vätgas. Nästan en tredjedel av den värme som tillförs St1:s produktionsanläggningar återvinns och leds till Göteborgs fjärrvärmenät för att värma upp cirka 70 000 lägenheter i Göteborg. 

Det Västsvenska Kemi- & Materialklustret 

Det Västsvenska Kemi- & Materialklustret samlar aktörer från branscherna kemi, energi, återvinning och skog. Här finns hela värdekedjan samlad med representanter från näringsliv, akademi, institut och det offentliga, vilket är en förutsättning för att lyckas med en hållbar omställning. Syftet med klustret är att utveckla och stärka samarbetet mellan de deltagande parterna samt att initiera innovations- och utvecklingsprojekt inom prioriterade områden. Business Region Göteborg är en aktiv part i klustret, som leds av Johanneberg Science Park.  

Läs mer om det Västsvenska Kemi- & Materialklustret

Bas för framtidsmaterialet grafen 

Göteborg har en stark ställning inom materialvetenskapen med historiska landvinningar som förankring av titanimplantat i benvävnad. Utvecklingen fortsätter och Chalmers tekniska högskola har utsetts att leda Graphene Flagship, det största forskningsprojektet någonsin i EU:s historia. Chalmers grafencentrum, Graphene Center at Chalmers (GCC), har fått i uppgift att ta kolatomväven grafen från laboratorium till marknad på tio år. Materialet är det tunnaste som människan lyckats framställa, det är böjligt och 200 gånger starkare än stål. Framtidspotentialen bedöms vara mycket stor.  

Läs mer om grafen

  

Visste du att ...

… Göteborgs fjärrvärmenät i dag är cirka 120 mil långt och sträcker sig från Ale i norr till Askim i söder.  

… Business Region Göteborg arrangerar den årliga konferensen Power Circle Summit och var med och startade Biogas Väst? 

... EU-projektet Graphene Flagship har en budget på EUR en miljard? 
... de forskare som lyckades isolera grafen belönades med nobelpriset i fysik år 2010? 
... i Stenungssund finns Skandinaviens största anläggning för produktion av förnybart fordonsbränsle från rapsolja? 
... Preems bioraffinaderi på Hisingen i Göteborg producerar biodieseln ACP Evolution Diesel som tillverkas av tallolja? 
... Borealis är världsledande på att producera polyeten till högspänningskablar och rör? 

Kontakta oss gärna