Göteborgs Stads stödåtgärder för företagare

Effekterna av corona påverkar fortfarande näringslivet, inte minst besöksnäringen och handeln. Göteborgs Stads stödåtgärder riktar sig i första hand till små och medelstora företag i de branscher som är mest drabbade och det handlar dels om att bidra till att förbättra företagens likviditet, dels om att bidra till ökad försäljning. Nedan listas de åtgärder Göteborgs Stad infört och kontaktuppgifter dit företagen kan vända sig med frågor.

stadensstöd_covid19

1. Anstånd med betalning av bygglov-, tillsyns- eller tillståndsavgift 

Stadsbyggnadskontoret ger anstånd med betalning av bygglov-, tillsyns- eller tillståndsavgift för bygglovsfrågor samt byggsanktionsavgift. 90 dagars anstånd med att betala fakturor beviljas efter prövning till de verksamhetsutövare som ansöker om detta.  

Kontakt: kundservice@sbk.goteborg.se
Telefon: 031-368 19 60

 

2. Uppskjutna faktureringstider för livsmedels-kontroll och alkoholtillsyn 

Miljöförvaltningen skjuter fram årsfakturorna för livsmedelskontroll och alkoholtillsyn på serveringsställen, så att betalningsfristen blir den 30 november 2021. Normalt skall dessa fakturor ha varit betalda i slutet av mars respektive maj/juni, men då många serveringsställen har det svårt nu på grund av den pågående pandemin så skjuts den årliga faktureringen framåt.

Motsvarande får verksamheter i branschen för yrkesmässig hygienisk verksamhet (fotvårdare, frisörer, hudterapeuter, massageinstitut, skönhetssalonger, solarier, tatuerare, etcetera) betalningsfrist till den 30 november 2021. Här kommer dock fakturor sändas ut direkt efter genomförd tillsyn. Detta beslut gäller från och med den 1 februari och till och med den 31 oktober 2021. 

Miljöförvaltningen medger också fortsatt förlängd betalningsfrist med 90 dagar, om man kontaktar miljöförvaltningen och ber om detta.

Kontakt: miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se
Telefon: 031-365 00 00

 

3. Anstånd med betalning av VA och sophantering

Kretslopp och Vatten ger anstånd med betalning av i första hand avfall och fettömning. Möjlighet till omgående vilande abonnemang för hämtning av avfall samt fettömning erbjuds också verksamhetsutövare som ansöker om detta.

Verksamhetsutövare som också är fastighetsägare kan även få anstånd för vatten och avlopp. 90 dagars anstånd med att betala fakturor beviljas efter prövning till de verksamhetsutövare som ansöker om detta.

Kontakt: kundservice@kretsloppochvatten.goteborg.se
Telefon: 031-368 27 00

 

4. Anstånd med betalning av markupplåtelser av offentlig plats

Trafikkontoret ger anstånd med betalning på fakturor som rör upplåtelse av offentlig plats för april, maj och juni månad 2020. 90 dagars anstånd med att betala fakturor beviljas efter prövning till de verksamhetsutövare som ansöker om detta.

Kontakt: tk-ekonomi@trafikkontoret.goteborg.se
Telefon: 031- 365 00 00

 

5. Tillfällig reducering av vissa avgifter för upplåtelse av offentlig plats

Göteborgs Stad sänker tillfälligt avgiften för upplåtelse av offentlig plats för försäljningsändamål till 0 (noll) kronor. Med försäljningsändamål avses till exempel uteserveringar, varuexponering och skyltvaror vid butiker samt kiosker, foodtrucks, försäljningsplatser och salustånd. Sänkningen gäller inledningsvis för maj och juni månad, men trafiknämnden har beslutat om förlängning av sänkningen fram till den 31 oktober 2020. Samma avgiftssänkning gäller även på vatten för verksamheter fram till den 31 oktober 2020. Som vanligt behöver du söka tillstånd hos polisen och betala handläggningsavgift till polisen. Se ansökan

Telefon: 031-365 00 00   
goteborg@goteborg.se

 

6.  Uteserveringar under vintersäsongen

Byggnadsnämnden har beslutat att ge dig som är verksam inom café- och restaurangbranschen möjlighet att ansöka om uteserveringar för vintersäsongen 2020/2021.

Stadsbyggnadskontoret har möjliggjort att det går att söka bygglov för hela nästa säsong redan nu. Bygglovet kan gälla från 1 november 2020 – 31 oktober 2021. Det blir ingen extra kostnad, utan kostnaden för bygglov blir densamma som för en vanlig sommarsäsong.

För att behålla uteserveringen under vintersäsongen, behövs ett tillstånd från Polismyndigheten, så kallad markupplåtelse, om uteserveringen står på Göteborgs Stads mark. En ny ansökan om tidsbegränsat bygglov måste också skickas till stadsbyggnadskontoret och bli beviljad.

Kontakt:
Polisen

Göteborgs Stad om hur du ansöker om tillstånd för uteservering

 

7. Uteserveringar under sommarsäsongen

Ordförande för byggnadsnämnden och trafiknämnden har gemensamt beslutat att ge möjlighet att starta sommarsäsongen för uteserveringar redan från den 1 mars. Syftet är att bidra till en minskad smittspridning och att stötta näringslivet. Samtidigt föreslås att ingen extra avgift ska tas ut för upplåtelse av stadens mark för uteserveringar under mars månad.

Detta innebär att byggnadsnämnden kommer att ge den som har ett tidsbegränsat bygglov för uteservering möjlighet att ta sitt bygglov i anspråk från måndag den 1 mars, samt att trafiknämnden tidigarelägger säsongen för uteservering från samma datum.

Den som har fått ett bygglov för uteservering med startdatum 1 april kan ta sitt lov i anspråk redan från den 1 mars, under förutsättning att övriga tillstånd finns. Beslutet gäller endast redan givna bygglov.

Ett utökat serveringstillstånd för alkohol omfattas inte av dagens beslut utan hanteras i vanlig ordning av tillståndsenheten på miljöförvaltningen.

Göteborgs Stad om hur du ansöker om tillstånd för uteservering

 

8. Prioritera verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden 

Stadsbyggnadskontoret prioriterar bygglovsansökningar för uteserveringar och trafikkontoret prioriterar snabb handläggningstid avseende upplåtelseärenden för uteserveringar. För att ytterligare underlätta för uteserveringar att komma igång kan åtgärder som kan utföras utan att bygglov krävs lyftas fram.

Tillståndsenheten prioriterar verksamhetskritiska sanktionsärenden inom serveringstillstånd för alkohol. Parallellt med detta för man dialog med Polisen för att möjliggöra för verksamheter som kräver ordningsvakter att tillfälligt minska antalet vakter under förutsättning att verksamhetsutövaren först kontaktar tillståndsenheten.

Miljöförvaltningen gör löpande bedömningar av vilka kontroll- och tillsynsärenden som är mest prioriterade. 

Kontakt: 
Stadsbyggnadskontoret
kundservice@sbk.goteborg.se
Telefon: 031-368 19 60

Trafikkontoret
tk-ekonomi@trafikkontoret.goteborg.se
Telefon: 031-365 00 00

Tillståndsenheten, social resursförvaltning
tillstandsenheten@socialresurs.goteborg.se
Telefon: 031-365 00 00

Miljöförvaltningen
miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se
Telefon: 031-365 00 00

 

9. Utökad rådgivning till företag

Med anledning av rådande situation har Business Region Göteborg utökat erbjudandet hos Göteborgs Företagslots och Företagsakuten. Med extra bemanning på telefon och e-post kan företagare i regionen vända sig till Företagslotsen Extra där vi erbjuder rådgivning och stöttning på olika sätt. Vi kan inte erbjuda några ekonomiska bidrag men är uppdaterade på de nationella stödpaketen och vilka andra möjligheter som finns till ekonomisk hjälp. Hit kan du också vända dig om du har allmänna frågor om stödåtgärderna som nämns på denna sida.

Kontakt: foretagslotsen.extra@businessregion.se
Telefon: 031-365 00 65
 

10. Hyresbetalningar lokaler

Om man har svårt att betala hyran i en kommunägd fastighet är man välkommen att kontakta sin hyresvärd. Kommunens bolag gör individuella bedömningar utifrån gällande regelverk.

 

Andra åtgärder

Göteborgs stad genomför flera åtgärder för att öka stadskärnans attraktivitet med hänsyn till smittspridningen. Stadens förvaltningar tillåter aktiviteter och initiativ utifrån rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och har i samverkan med andra parter satsat på att göra staden attraktiv och fylld med upplevelser under vintersäsongen. Till exempel har pop-up sittplatser utomhus omdanats för vintersäsongen samt att nya platser skapats på Kungstorget och Bastionsplatsen bland annat.

Vad innebär den tillfälliga covid-19-lagen för dig som verksamhetsutövare?

Om du har en verksamhet som berörs av den tillfälliga covid-19-lagen vill vi tipsa dig att titta på filmen nedan. Länsstyrelsen ansvarar för tillsynen av de föreskrifter och regler som den tillfälliga covid-19-lagen fört med sig. Vad säger föreskrifterna och vad behöver du som verksamhetsutövare göra? I filmen nedan får du en snabbgenomgång av vad den tillfälliga covid-19-lagen kan innebära för dig som verksamhetsutövare. Alla smittskyddsåtgärder du vidtar ska dokumenteras och kunna visas upp vid en tillsyn.

Visa cookie-information