Attraktionskraft

Strategi attraktionskraft - Göteborg är en attraktiv plats att besök, bo och verka i.

Hur ligger vi till?

Här är de insatser och aktiviteter som pågår inom det strategiska området attraktionskraft.

Diagrammet visar hur många av aktiviteterna som är 25, 50, 75 respektive 100 procent klara. Den 31 december 2021 ska vi bara ha en stapel - allt 100 procent klart.   

attraktion_diagram.png

Insats 1

Utarbeta en välutvecklad process för att attrahera investeringar och stödja företagsetableringar.

100%

Aktivitet 1: Definiera och inrätta en verksamhetsövergripande samordningsfunktion för särskilda etableringar. 

 • Kontaktperson: Henrik Einarsson, Etableringschef på Business Region Göteborg
 • Deltar i arbetet: Stadsbyggnadskontoret, Fastighetskontoret, Trafikkontoret och Älvstranden Utveckling AB
 • Förväntat utfall: Samordningsfunktionen är etablerad och mäts med antal möten/år. 

Insats 2

Aktivt marknadsföra staden genom att utveckla berättelsen om Göteborg och det utvecklingssprång vi befinner oss i.

100%

Aktivitet 1: Konkretisera hur berättelsen om Göteborg och det utvecklingsprång vi befinner oss i kan användas i stadens gemensamma kommunikation och marknadsföring. Detta görs genom att ta fram en kommunikationsplattform och knyta den till relevanta aktiviteter i stadens förvaltningar. 

 • Kontaktperson: Marie Gumabon, kommunikationschef på Business Region Göteborg
 • Deltar i arbetet: Göteborg & Co, Higab och Kulturförvaltningen  
 • Förväntat utfall: Att en definition av vad berättelsen är för något, är genomförd. Att vi har tagit fram en kommunikationsplattform som är kommunicerad och implementerad internt i stadens bolag och förvaltningar.

 

75%

Aktivitet 2: Löpande arbeta med berättelsen som en del i både BRGs och stadens förvaltningars och bolags kommunikationsplaner, samt samordna dessa berättelser och göra dem tillgängliga för fler. Med samordnade berättelser om Göteborg och utvecklingssprånget visar vi stadens ambitioner ur ett näringslivsutvecklande perspektiv, stärker synen på att verka i staden och bidrar till att bygga en stolthet i staden och regionen. 

 • Kontaktperson: Katarina Innocenti, Kommunikationsansvarig på Business Region Göteborg​​​
 • Deltar i arbetet: Göteborg & Co, Higab och Kulturförvaltningen 
 • Förväntat utfall: En samordning av "berättelsen" är etablerad. Att vi har tagit fram en relevant mätning som kan visa hur staden flyttar fram sin position vad gäller synen på att verka i Göteborg. 0-mätning under Q4 2019 med uppföljande mätning årligen. Kompletterande NKI görs vartannat år. 
25%

Aktivitet 3: Nyttja 400 årsjubileet för att attrahera kompetens och etableringar nationellt och internationellt utifrån BRGs prioriterade branscher. 

 • Kontaktperson: Projektledare på Business Region Göteborg.  
 • Deltar i arbetet: Higab, Kulturförvaltningen och Business Region Göteborg  
 • Förväntat utfall: Att två marknadsaktiviteter i samverkan med jubileet har genomförts.
25%

Aktivitet 4: Genomföra fem marknadsföringsevent i samband med kongresser/möten i staden som relaterar till BRGs prioriterade branscher. Syftet är att marknadsföra staden utifrån ett näringslivsperspektiv. 

 • Kontaktperson: Helen Bairu, projektledare på Business Region Göteborg
 • Deltar i arbetet: Göteborg & Co 
 • Förväntat utfall: Att vi får minst 30 deltagare per event.
75%

Aktivitet 5: Verka för att få hit möten och kongresser kopplat till BRGs och Gbg & Co:s gemensamma prioriterade branscher. 

 • Kontaktperson: Anna Hylander, projektledare på Göteborg & Co.
 • Deltar i arbetet: Business Region Göteborg  
 • Förväntat utfall: Att vi har en gemensam prioritering av branscher klar. Minst 50% av dessa branscher ska representeras under möten/kongresser som genomförs mellan åren 2024 - 2028. 

Insats 3

Skapa tillåtande miljöer som främjar entreprenörskap och där gräsrotsinitiativ får möjlighet att utvecklas.

50%

Aktivitet 1: Inventera och synliggöra metoder i staden som kan användas för att skapa och bevara tillåtande miljöer. 

 • Kontaktperson: Rasmus Heyman, områdesansvarig kulturella och kreativa näringar på Business Region Göteborg
 • Deltar i arbetet: Kulturförvaltningen  
 • Förväntat utfall: Att en inventering är slutförd och ett antal metoder är definierade.
50%

Aktivitet 2: Genomföra tre workshops för utvalda privata och offentliga fastighetsägare kring värdet av tillåtande miljöer samt hur man kan skapa dessa miljöer. 

 • Kontaktperson: Rasmus Heyman, områdesansvarig kulturella och kreativa näringar på Business Region Göteborg
 • Deltar i arbetet: Kulturförvaltningen och Higab
 • Förväntat utfall: Att 70% av utvalda fastighetsägare har deltagit i workshops. 
75%

Aktivitet 3: Arbeta fram och fastställa en alternativ hyresmodell så att fler kan starta tillfälliga verksamheter. 

 • Kontaktperson: Johan Karlsson, marknadschef på Higab
 • Deltar i arbetet: Kulturförvaltningen och Business Region Göteborg
 • Förväntat utfall: Antal nytecknade hyresavtal utifrån den nya alternativa modellen. Start med 0-mätning. 

Kontaktperson attraktionskraft

Katarina Innocenti
Kommunikationsansvarig
Arbetsområden: Kommunikation Sociala medier Marknadsföring
Visa cookie-information