Insats 3 Attraktionskraft

Skapa tillåtande miljöer som främjar entreprenörskap och där gräsrotsinitiativ får möjlighet att utvecklas.

Aktivitet 1 
Inventera och synliggöra metoder i staden som kan användas för att skapa och bevara tillåtande miljöer. 

Kontaktperson 
Rasmus Heyman, områdesansvarig kulturella och kreativa näringar på Business Region Göteborg

Deltar i arbetet  
Kulturförvaltningen  

Förväntat utfall
Att en inventering är slutförd och ett antal metoder är definierade.

Aktivitet 2 
Genomföra tre workshops för utvalda privata och offentliga fastighetsägare kring värdet av tillåtande miljöer samt hur man kan skapa dessa miljöer. 

Kontaktperson
Rasmus Heyman, områdesansvarig kulturella och kreativa näringar på Business Region Göteborg

Deltar i arbetet   
Higab och Kulturförvaltningen  

Förväntat utfall
Att 70% av utvalda fastighetsägare har deltagit i workshops. 

Aktivitet 3 
Arbeta fram och fastställa en alternativ hyresmodell så att fler kan starta tillfälliga verksamheter. 

Kontaktperson 
Johan Karlsson, marknadschef på Higab. 

Deltar i arbetet   
Kulturförvaltningen och Business Region Göteborg  

Förväntat utfall
Antal nytecknade hyresavtal utifrån den nya alternativa modellen. Start med 0-mätning.