Insats 2 Företagsklimat

Arbeta systematiskt med att förenkla processer ur ett näringslivsperspektiv.
Färgbox

Aktivitet 1 
Fördjupa det stadenövergripande samarbetet för att förbättra företagsklimatet genom att ta fram och genomföra en årligen uppdaterad, gemensam aktivitetsplan som omfattar stadens samlade erbjudande till företagen i relevanta delar. 

Kontaktperson 
Kajsa Dahlsten, Näringslivsutvecklare företagsklimat på Business Region Göteborg

Deltar i arbetet  
Förvaltningar som deltar i det stadenövergripande samarbetet för att förbättra företagsklimatet. 

Förväntat utfall
Aktivitetsplan för 2019 framtagen av arbetsgrupp och godkänd av styrgrupp Q2 2019. Följs upp Q4 2019 i både styrgrupp och arbetsgrupp. Därefter årlig uppdatering och uppföljning. 

Färgbox

Aktivitet 2 
Ta fram olika typer av stöd, förslag till samverkansformer och underlag för att utveckla service i Göteborg Stad. 

Kontaktperson 
Christer Bogren, Utvecklingsledare, Konsument- och medborgarservice, Serviceutveckling

Deltar i arbetet   
Representanter från Göteborgs Stads förvaltningar och bolag 

Förväntat utfall
Utrednings-underlag, behovsanalyser, nulägesanalyser samt förtydligande av de tjänster på KOM som ska stötta förvaltningar och bolag framtagna.

Färgbox

Aktivitet 3 - GENOMFÖRD
Genomföra en översyn av kommunala regler som förbättrar och förenklar företagsklimatet. 

Kontaktperson
Lars Ekberg, Planeringsledare näringsliv, tillväxt, regional utveckling, Stadsledningskontoret. 

Deltar i arbetet   
Business Region Göteborg och förvaltningar som deltar i det stadenövergripande samarbetet för att förbättra företagsklimatet. 

Förväntat utfall
Genomförd översyn. 

Färgbox

Aktivitet 4 
Förenkla för företag och intressenter i näringslivet, nationellt och internationellt, att hitta rätt bland stadens erbjudanden och tjänster i stadens digitala kanaler. 

Kontaktperson 
Marie Gumabon, kommunikationschef på Business Region Göteborg

Deltar i arbetet   
Stadsledningskontoret, Kontaktcenter, Göteborg &Co, förvaltningar med företagare som målgrupp samt Göteborgsregionen

Förväntat utfall
Nollmätning genomförd avseende hur lättnavigerade stadens digitala kanaler är för företag.