Insats 2 Infrastruktur och tillgänglighet

Verka för effektiva, hållbara resor med alla trafikslag inom både stad och arbetsmarknadsregion.
Färgbox

Aktivitet 1 
Tydliggöra Göteborgs effektbehov för regionala elkraftaktörer för att klara omställningen mot elektrifiering av transportsektorn.

Kontaktperson 
Alf Engqvist, vd Göteborg Energi. 

Deltar i arbetet  
Trafikkontoret och Stadsbyggnadskontoret.  

Vårt förväntade utfall
Prognos för regional elnätsägare. 

Färgbox

Aktivitet 2 
Utveckla dialogformer med näringslivet i arbetet med hållbara och effektiva resor.

Kontaktperson 
John Wedel, ansvarig infrastruktur och logistik, Business Region Göteborg.

Deltar i arbetet  
Trafikkontoret och Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Energi, Göteborgs Hamn samt Parkeringsbolaget

Vårt förväntade utfall
Etablerad form för att hantera näringslivets transportbehov under stadens omvandling med utgångspunkt i persontransporter för gränssnittet Wieselgrensplatsen – Järntorget. Genomförd GAP-analys.

Färgbox

Aktivitet 3 
Förenkla omdisponering av yta till fördel för gående, cykel och stadsliv i form av flexibel aktivering, säsongsberoende, kopplad till byggtid eller vid enstaka tillfällen utifrån lokala behov och efterfrågan. 

Kontaktperson 
Maria Olsson, Projektledare med strategiskt fokus på fotgängare och stadslivsfrågor, Trafikkontoret. 

Deltar i arbetet  
Parkeringsbolaget och Business Region Göteborg

Vårt förväntade utfall
Etablerad metod.