Insats 3 Kompetensförsörjning

Aktivt stödja utvecklingen av akademin i staden.
Färgbox

Aktivitet 1 
Utveckla Studentforums påverkansmöjligheter som arena för dialog mellan staden och akademin. 

Kontaktperson 
Katja Knuutinen, Planeringsledare SLK, samordnare studentforum

Deltar i arbetet
Göteborgs Universitet, Chalmers och studentkårerna  

Förväntat utfall
Antal politiska initiativ med utgångspunkt från dialogerna. 

Färgbox

Aktivitet 2 
Vidareutveckla samarbetet med akademin utifrån i de regionala branschvisa kompetensråden. 

Kontaktperson 
Johanna Redelius, enhetschef på Göteborgsregionen

Deltar i arbetet
Business Region Göteborg, Göteborgs Universitet, Chalmers 

Förväntat utfall 
GU och CTH ska vara representerade i relevanta kompetensråd. 

Färgbox

Aktivitet 3 - GENOMFÖRD 
Etablera ett hållbart samarbete som stimulerar kunskapsöverföring mellan staden och akademin och som bidrar till näringslivets utveckling. 

Kontaktperson 
Lars Ekberg, planeringsledare på Stadsledningskontoret.

Deltar i arbetet
Göteborgs Universitet, Chalmers och stadshus 

Förväntat utfall 
Samverkansavtal mellan stad och GU/CTH 2021. 

Färgbox

Aktivitet 4 
Etablera kunskapsöverföring mellan akademin och staden för att utveckla ledning och styrning med utgångspunkt ifrån besöksnärings-, innovations- och näringslivsstrategiskt program. 

Kontaktperson 
Lars Ekberg, planeringsledare på Stadsledningskontoret

Deltar i arbetet
Stadshus, Business Region Göteborg, Göteborgs Universitet, Chalmers och Göteborg & Co 

Förväntat utfall
Förslag framtaget Q4 2020.