Insats 2 Markberedskap och fysisk planering

Stärka och utveckla strategiska lägen för näringslivets behov av tillväxt.
Färgbox

Aktivitet 1 
Kartlägga vilka delar av utpekade industri- och företagsområden som inte är planlagda eller utbyggda idag i syfte att förtäta och/eller planlägga dem ytterligare. 

Kontaktperson 
Nina Skoger, enhetschef Strategiska avdelningen Fastighetskontoret

Deltar i arbetet  
Stadsbyggnadskontoret 

Förväntat utfall 
Genomförd kartläggning. 

Färgbox

Aktivitet 2 
Utveckla för verksamheter i Älvstaden så att ett expansivt näringsliv säkerställs - case Lindholmen. 

Kontaktperson 
Cecilia Andersson, chef fastighetsutveckling Älvstranden Utveckling AB

Deltar i arbetet  
Fastighetskontoret och stadsbyggnadskontoret.  

Förväntat utfall 
Vakansgrad 5% över tid. 

Färgbox

Aktivitet 3 
Förbereda mark och anläggningar för verksamheter i hamnområdet. 

Kontaktperson 
Arvid Guthed, vice president Port Development på Göteborgs Hamn

Deltar i arbetet  
Stadsbyggnadskontoret, Fastighetskontoret, Trafikkontoret och Trafikverket  

Förväntat utfall 
Genomförd, för detaljer se hamnens general- och affärsplan.