Återbruk väst – ett GCP-projekt

Återbruk Väst var ett samarbete som ska öka återbruket i bygg- och fastighetsbranschen till nytta för kund och klimat.

Fastighets- och byggsektorn står idag för cirka en femtedel av Sveriges klimatpåverkan och cirka en tredjedel av det totala avfallet i Sverige. Samtidigt materialåtervinns en försvinnande liten del av avfallet. Återbrukspotentialen av material och fasta interiöra produkter är stor.

Innovationsprojektet Återbruk Väst sätter fokus på ett ökat återbruk för en mer hållbar bygg- och fastighetsbransch. I ett lokalt samverkansprojekt, bestående av 14 starka partners från näringsliv, forskningsinstitut och offentlig aktörer, som ska utveckla och testa nya arbetssätt och lösningar för ett ökat återbruk och cirkulärt byggande.

En ökad kunskap kring utmaningar och attityder i kombination med utveckling av regionalt nätverk för återbruk, ska bidra till uppskalningen av återbruksmarknaden och medverka till att vi når FN:s mål om hållbar konsumtion och produktion.

– Genom handfasta fallstudier vid nybyggnads-, ombyggnads- och rivningsprojekt ska vi mäta klimatnyttan och utvärdera nya lösningar för att skala upp återbruket, säger Anastazia Kronberg, projektledare på Business Region Göteborg som genom Gothenburg Climate Partnership deltar i samverkansprojektet Återbruk Väst tillsammans med flera av Västsveriges starkaste fastighetsägare, arkitekter och experter.

Studier och pilotprojekt har visat att det finns en stor potential för återbruk av material och fasta interiöra produkter. Men det krävs ett större utbud av produkter och fler aktörer för försäljning, konsulttjänster, demonteringstjänster med mera för att kunna skala upp återbruket.

Projektet Återbruk Väst pågår till våren 2021 har också till syfte att sprida kunskap om återbruk och etablera ett nätverk av tjänsteleverantörer som lackerare, demonterare och rekonditionerare samt lagerhållnings- och materialåterförsäljare av begagnade produkter.

Partner i projektet är Akademiska Hus, Castellum, Chalmersfastigheter, Gothenburg Climate Partnership genom Business Region Göteborg, Lokalförvaltningen Göteborgs Stad, och Fastighetskontoret Göteborgs Stad, IVL Svenska Miljöinstitutet, Klövern, Johanneberg Science Park, LINK Arkitektur, Tengbom arkitekter, Bengt Dahlgren, Västra Götalandsregionen och White arkitekter. Projektet finansieras av stiftelsen IVL, Västra Götalandsregionen och av projektets parter.

Återbruk Väst – ökat återbruk för en hållbar byggbransch
#återbrukväst

Läs mer på https://ccbuild.se/aterbruk-vast/ eller följ Återbruk Väst på LinkedIn genom hashtaggen #återbrukväst 

Fakta om projektet

Utmaningen:

  • Att minska bygg- och fastighetsbranschens klimatpåverkan och avfallsmängd genom ökat återbruk.

Målet: 

  • Projektet ska identifiera gemensamma utmaningar - inklusive attityder och organisatoriska utmaningar - och flaskhalsar för att nå arbetssätt som inkluderar återbruk av byggprodukter.
  • Utifrån identifierade utmaningar utveckla lösningar med nya arbetssätt och samverkansformer som testas och utvärderas i fallstudier 
  • Verifiera lösningarnas nyttor i form av klimatnytta, minskade avfallsmängder och påverkan på kostnader och resultat
  • Utveckla och stärka regionalt nätverk med syfte att möjliggöra kunskapsutbyte mellan aktörer, och omfatta ett nätverk av leverantörer av produkter och tjänster relaterat till återbruk. 
  • Spridning av projektresultat med mål att fler aktörer inom och utom regionen tillämpar arbetssätt för återbruk.

Deltagare: Gothenburg Climate Partnership genom Business Region Göteborg leder projektet tillsammans med Chalmersfastigheter och IVL Svenska Miljöinstitutet. Deltar gör också Göteborgs stad (Lokalförvaltningen och Fastighetskontoret), fastighetsbolagen Akademiska Hus, Castellum, Klövern och Västfastigheter, arkitektbyråerna Tengbom och White samt Johanneberg Science Park. De genomför sju fallstudier med fokus på rivning, renovering, tillbyggnad, ombyggnad och nybyggnad, bland annat Rymdobservatoriet i Onsala och Förskolan Hoppet.

Beräknad slutrapportering: Februari 2021
Co2-minskning: Rapporteras efter slutrapportering

Kontakta oss gärna

Anastazia Kronberg
Verksamhetsledare Gothenburg Climate Partnership
Arbetsområden: Affärsutveckling Hållbar stadsutveckling
Susan Runsten
Processledare
Arbetsområden: Hållbar stadsutveckling