Gothenburg Climate Partnership

Gothenburg Climate Partnership (GCP) är ett långsiktigt och aktivt samarbete mellan näringslivet i Göteborgsregionen och Göteborgs Stad för att minska vår klimatpåverkan. I GCP kan vi uträtta saker som ett enskilt företag inte klarar själv, men som blir möjliga genom samverkan mellan näringsliv och offentliga aktörer. 

GCP

Kraft i omställningsarbetet 

Göteborgsregionen står inför stora utmaningar på klimatområdet och Göteborgs Stads klimatvatryck ska vara nära noll år 2030. I näringslivet läggs stora resurser på utveckling av produkter och tjänster som bidrar till lösningar inom klimatområdet och vägen mot cirkulär ekonomi ger upphov till helt nya affärsmodeller.  

Samtidigt har ett drygt 20-tal färdplaner för fossilfrihet tagits fram i de största branscherna i Sverige. I dessa identifierar branscherna sin väg till fossilfrihet och klimatneutralitet. Detta i sig ger en helt annan kraft i omställningsarbetet och det är tydligt att fokus nu ligger på aktion.  

Branschöverskridande och innovativa arbetssätt 

För att möta klimatutmaningarna kommer branschöverskridande och innovativa arbetssätt att vara avgörande för att lyckas. Gothenburg Climate Partnership erbjuder ett verktyg för detta och är en plattform och möjliggörare för att kunna gå till handling. Genom långsiktigt samarbete mellan näringslivet i Göteborgsregionen och Göteborgs Stad bidrar Gothenburg Climate Partnership till att nå stadens klimatmål.    

Vi är en neutral aktör som erbjuder kunskap och kontakter, processledning, facilitering, kommunikation och klimatberäkningar. Vi erbjuder företagen att bli del av konkreta samarbeten och projekt, i samverkan med staden, som bidrar till nya affärsmodeller och arbetssätt och leder till substantiella utsläppsminskningar. Fokus ligger på aktion och effekter på klimatet.   

Branscher i fokus

Transport med särskilt fokus på transporteffektivitet och mikromobilitet 

Vägtrafiken är den näst största källan till geografiska utsläpp av växthusgaser i Göteborg, efter raffinaderierna. Delmålet inom transporter innebär att klimatpåverkan från transporter ska minska med minst 90 procent till 2030 jämfört med 2010 och det motoriserade vägtrafikarbetet ska minska med 25 procent till 2030 jämfört med 2020.  

För att nå delmålet krävs överflyttning av bilresor till gång och cykel samt till kollektivtrafik. Vidare behöver användningen av fossila drivmedel upphöra och ersättas med olika förnybara drivmedel och elfordon. Därför behöver också vägtrafikens volym minska. Mikromobilitet och mikrologistik är viktiga komponenter när vi ställer om till ett utsläppsfritt transportsystem och insatser för att stärka mikromobilitetsbranschens konkurrenskraft är viktiga för att nå stadens miljö- och klimatmål.  

Gothenburg climate partnership deltar i det internationella mobilitets och godsprojektet MOVE21 

Utsläppsfria evenemang

Evenemangsstråket i centrala Göteborg är ett av de områden där företag, samhällsaktörer och akademi samarbetar för att testa och utveckla lösningar för utsläppsfria transporter inom ramen för initiativet Gothenburg Green City Zone. Som evenemangsstad har Göteborg länge arbetat målmedvetet med att utveckla en mängd olika initiativ för hållbara evenemang. Nu pågår ett projekt som syftar till att kraftigt minska evenemangens utsläpp av koldioxid. Läs mer >>

Göteborgsplattform för klimatneutralt byggande

Det finns ett stort pågående engagemang för en minskad klimatpåverkan inom branschen med flera aktörer som verkar aktivt för en omställning för ett mer hållbart byggande i Göteborgsregionen. Göteborgs Stad är en av Sveriges största inköpare med inköp på omkring 25 miljarder kronor årligen. Samtidigt orsakar stadens verksamheter runt 500 miljoner ton avfall årligen. Bygg och anläggning står för nästan hälften av inköpsvolymen. Delmålet innebär att utsläppen av växthusgaser från stadens inköp ur ett livscykelperspektiv ska minska med minst 90 procent för byggnader och anläggningar.   

Inom staden pågår initiativ som ytterligare driver på och skapar förutsättningar för denna utveckling. Minskad klimatpåverkan och omställning till mer cirkulära affärsmodeller vid byggnation och renovering blir alltmer centrala frågor för branschen liksom för de byggande förvaltningarna och bolagen i Göteborgs stad.  

Under 2021 genomfördes en potentialstudie om marknads- och klimatbesparingspotentialen för att etablera en storskalig återbruksmarknad i Göteborgsregionen. Studien visade att marknaden för återbruksrelaterade tjänster uppskattas kunna omfatta 14,6 miljarder kronor per år i regionen. För att uppnå en storskalig återbruksmarknad i Göteborgsregionens bygg- och fastighetssektor indikerar studien att en större andel av sektorns befintliga aktörer behöver ställa om sina affärsmodeller för att inkludera återbruk. Studien visar vidare att många av återbruksaktörerna ser ett ökat tillgängliggjort utbud av återbrukbara byggprodukter som centralt för att denna omställning ska kunna ske.

Länk till potentialstudien >>

Göteborg tar storkliv mot återbruk

Återbruk och andra cirkulära lösningar ska öka vid ny- och ombyggnation i Göteborg. Det är avsikten med ett handslag mellan närmare 40 av stadens privata och offentliga fastighetsägare. Nu vill aktörerna skap­a en marknad för återbrukat material.

– Jag är oerhört glad att vi har kunnat samla så pass många fastighetsägare kring det här handslaget. Göteborg går före och visar att vi vill leda utvecklingen inom återbruk i Sverige, säger Patrik Andersson, vd för Business Region Göteborg.

Läs mer
Handslaget i Kronhuset

Tidigare projekt inom klimatneutralt och cirkulärt byggande

Återbruk bygg

Återbruk Väst - återbruk inom bygg och fastighet

Fastighets- och byggsektorn står idag för cirka en femtedel av Sveriges klimatpåverkan och cirka en tredjedel av det totala avfallet i Sverige. Återbruk Väst var ett samarbetsprojekt som syftade till att öka återbruket i bygg- och fastighetssektorn till nytta för både kund och klimat.

Läs mer om projektet
Statyn av Gustav Adolf med byggkran i bakgrunden

Upphandlingskrav för utsläppsfria bygg- och anläggningsmaskiner

Arbets- och anläggningsmaskiner står idag för ca 20 % av transportsektorns utsläpp av växthusgaser. I detta projektet har stadens alla byggande förvaltningar och bolag gått samman för att ta fram gemensamma upphandlingskrav för att påskynda omställningen. På sikt vill man göra bygg- och anläggningssektorn helt utsläppsfri.

Läs mer om projektet

Är du nyfiken och vill veta mer?
Anastazia Kronberg
Verksamhetsledare Gothenburg Climate Partnership
Arbetsområden: Affärsutveckling Hållbar stadsutveckling
Susan Runsten
Processledare
Arbetsområden: Social hållbarhet Hållbar stadsutveckling
Lena Sultanovic Magnusson
Processledare, Socialt ansvar
Arbetsområden: Samarbeten Social hållbarhet Hållbar stadsutveckling