Klustermodellen - så jobbar vi för klusterutveckling i regionen

Kluster gör det möjligt för företag att vara mer innovativa än de skulle vara på egen hand. Business Region Göteborg verkar för Göteborgsregionens tillväxt genom att stimulera framväxten av innovativ samverkan genom kluster. Kontakta oss gärna om du som stad, region eller organisation är nyfiken på hur vi jobbar, vilka metoder vi använder eller vilka klustersamarbeten som är aktuella. 

Klustermodellen
Business Region Göteborg verkar för Göteborgsregionens tillväxt genom att stimulera framväxten av innovativ samverkan genom kluster

Näringslivet i Göteborgsregionen har ett högt FoU-innehåll, vilket också resulterat i världsledande innovationer. I den globala konkurrensen blir det allt viktigare för Göteborgsregionen att skapa starka kluster och innovationsmiljöer, som är attraktiva för omvärlden. Erfarenheten visar att väl fungerande samverkan mellan näringsliv, akademi och den offentliga sektorn är nyckeln till en framgångsrik branschutveckling. 

Stärker regionen

En stark region stärker ditt företag. Och en stark region skapas av starka kluster.
Vi arbetar för Göteborgsregionens näringsliv genom att stimulera framväxten av kluster och stärka samverkan inom branscher med tillväxtpotential. Metoden för samverkan kan variera beroende på branschernas olika förutsättningar.

Skapar trafik på broarna 

Vårt arbete baseras på klusterutveckling enligt triple helix-modellen. Enkelt uttryckt handlar det om en nära samverkan mellan företag, akademi och offentlig verksamhet. 

Inom en bransch identifierar vi vilka ”broar”, som måste byggas eller förstärkas för att kunna utvecklas och skapa tillväxt. I nästa steg försöker vi skapa flöden eller trafik på broarna. Det kan handla om trafik mellan företag och forskning eller kapital, men också mellan små och stora företag, till andra kluster eller sektorer – inte minst internationellt. Vi arbetar med att överbrygga innovations- och affärsgap genom kluster. 

Mer innovativa tillsammans än på egen hand 

Vad har Apple och Google gemensamt? Jo, samma sak som SKF och Volvo hade när de en gång startade. Den viktigaste gemensamma nämnaren för innovativa företag är nämligen att de har sin hemmabas i speciella miljöer. Det brukar handla om en grupp av företag med kopplingar till varandra, till angränsande institutioner eller organisationer inom en bransch eller branscher som samverkar och ger varandra en hävstångseffekt. 

Ibland sker det spontant. Det är Apple och Google med hemvist i Silicon Valley i USA exempel på. Precis som Göteborg och den miljö som fordonsklustret skapades i. Men det finns också sätt att stötta branscher på. Vi gör det genom klusterutveckling. 

Kluster gör det möjligt för företag att vara mer innovativa än de skulle vara på egen hand. Det är därför vi kan säga att vi hjälpt företag utan att de kanske tänker på det. 

Det här gör vi: 

  • Initierar branschsamarbeten som leder till affärsutveckling och kommersiellt bärkraftiga innovationer.  
  • Knyter samman människor från företag, offentlig verksamhet och akademin i värdefulla mötesplatser och nätverk. (länk) 
  • Utifrån identifierade behov i näringslivet skapar vi aktiviteter och insatser som är anpassade för respektive bransch

Klusterinitiativ

Kärnan i flertalet kluster utgörs av affärsdrivande företagsnätverk, som samverkar kring konkreta aktiviteter. Det kan till exempel vara inköpssamverkan, regionala varumärken eller gemensam produktutveckling. För att stärka ett klusters möjlighet att utvecklas kan samhället aktivt gå in med insatser för att skapa ökad samverkan mellan företag, forskare och offentliga organisationer, bolag och myndigheter. En sådan strategisk och målinriktad satsning för att skapa nya eller stärka befintliga kluster brukar kallas för klusterinitiativ. 

Kontakta oss gärna

Maria Strömberg
Avdelningschef
Arbetsområden: Klusterutveckling Innovation Miljöteknik