Klustermodellen - så jobbar vi för klusterutveckling i regionen

Kluster gör det möjligt för företag att vara mer innovativa än de skulle vara på egen hand. Business Region Göteborg verkar för Göteborgsregionens tillväxt genom att stimulera framväxten av innovativ samverkan genom kluster.

Näringslivet i Göteborgsregionen investerar stort i forskning och utveckling, vilket också resulterat i världsledande innovationer i många av våra branscher. I den globala konkurrensen blir det allt viktigare för Göteborgsregionen att understödja starka kluster och skapa delade innovationsmiljöer, som även är attraktiva för omvärlden. Kluster gör det möjligt för företag och även offentlig sektor att vara mer innovativa än de kan vara på egen hand.

Erfarenheten visar att väl fungerande samverkan mellan näringsliv, akademi och den offentliga sektorn är nyckeln till en framgångsrik branschutveckling. Samverkan mellan alla aktörer i klustermodellen behöver vara väl fungerande. Metoden för samverkan kan variera beroende på branschernas olika förutsättningar.

Klustermodellen
Klustermodellen

Inom en bransch identifierar vi vilka relationer och samarbeten som måste skapas eller förstärkas för att kunna utvecklas och skapa tillväxt. Det kan handla om samverkan och kontakt mellan företag och forskning eller investerare, men också mellan små och stora företag, till andra kluster – inte minst internationellt för att öka konkurrenskraften på den globala marknaden.

 

 

Klusterinitiativ

Kärnan i flertalet kluster utgörs av affärsdrivande företagsnätverk, som samverkar kring konkreta aktiviteter. Det kan till exempel vara inköpssamverkan, regionala varumärken eller gemensam produktutveckling. För att stärka ett klusters möjlighet att utvecklas kan samhället aktivt gå in med insatser för att skapa ökad samverkan mellan företag, forskare och offentliga organisationer, bolag och myndigheter. En sådan strategisk och målinriktad satsning för att skapa nya eller stärka befintliga kluster brukar kallas för klusterinitiativ. 

Kontakta oss gärna

Kontakta oss gärna så att vi tillsammans kan diskutera hur ditt företag kan dra nytta av klustersatsningar eller vilka delade innovationsmiljöer som skulle passa ert företag.

Maria Strömberg
Avdelningschef
Arbetsområden: Klusterutveckling Innovationsutveckling Miljöteknik