Mikromobilitet och mikrologistik

Vägtrafiken är den näst största källan till geografiska utsläpp av växthusgaser i Göteborg, efter raffinaderierna. Delmålet inom transporter innebär att klimatpåverkan från transporter ska minska med minst 90 procent till 2030 jämfört med 2010 och det motoriserade vägtrafikarbetet ska minska med 25 procent till 2030 jämfört med 2020. För att nå delmålet krävs överflyttning av bilresor till gång och cykel samt till kollektivtrafik. Vidare behöver användningen av fossila drivmedel upphöra och ersättas med olika förnybara drivmedel och elfordon. Därför behöver också vägtrafikens volym minska.

Ett utsläppsfritt transportsystem

Mikromobilitet och mikrologistik är viktiga komponenter när vi ställer om till ett utsläppsfritt transportsystem och insatser för att stärka mikromobilitetsbranschens konkurrenskraft är viktiga för att nå stadens miljö- och klimatmål.

Hexagoner med statistik och bild

Gothenburg Climate Partnership deltar i det internationella mobilitets och godsprojektet MOVE21. Ett innovationsprojekt som syftar till att transformera europeiska städer till smarta nollutsläppsområden för mobilitet och logistik.

Läs mer om MOVE21
Två cyklister vid hamnen i Göteborg
Bild på Anastazia Kronberg

"Ny teknik och eldrift är jätteviktigt för omställningen av transportsektorn men vi kommer aldrig klara våra klimatmål om vi inte också arbetar med transporteffektivitet och en mobilitet som är mer yteffektiv"

Anastazia Kronberg, branchspecialist inom mikromoblitet, Business Region Göteborg

Läs intervjun med Anastazia

#21 City och Mikromobilitet

De flesta har tagit ställning kring cyklar, sparkcyklar och annan mikromobilitet. Det har Göteborg också, och som i så många andra frågor rimmar de anpassningar vi behöver göra för framtiden inte alltid med den bekvämlighet vi vill ha idag. I vår podcast Business Göteborg kan du lyssna på avsnittet "#21 City och mikromobiliteten".

Lyssna på avsnittet
Bild på två cyklister
Bild på rapporten Klusteranalys 2022

Klusteranalys om mikromobilitet

Vill du veta mer? En kartläggning av mikromobilitetsklustret i Göteborgsregionen. Rapporten innehåller fakta och statistik kring företag i Göteborgsregionen. Här beskrivs de ingående branscherna, ekosystemet och dess aktörer samt utvecklingen av klustret sedan 2012.

Läs rapporten om Klusternalys
Kontakta mig om mikromobilitet och mikrologistik
Anastazia Kronberg
Verksamhetsledare Gothenburg Climate Partnership
Arbetsområden: Hållbar stadsutveckling Samverkan