Bättre flyt för maritima företag som satsar på innovationer

4 maj 2020
Marina resurser är väsentliga för att klara planetens växande behov av mat, energi, jobb, mediciner och transporter. Den Europeiska kommissionen har i flera regioner länge främjat ny teknik samt uppmuntrat innovation och transnationell affärsutveckling. Nu har 107 marina företag från olika länder runt Nordsjön, delaktiga i projektet Periscope, fått säga sitt i en enkät som kommer att användas i arbetet för framtagning av nya policys, strategier och program för de blå näringarna – ett arbete som görs av Nordsjökommissionen och Europeiska kommissionen. 

Periscope-projektet är ett partnerskap mellan Nordsjöregionerna Danmark, Norge, Sverige, Tyskland, Storbritannien och Nederländerna som syftar till att etablera ett permanent innovationsekosystem i regionen för att skapa en hållbar tillväxt och affärsutveckling för de blå näringarna. Under vintern 2019–2020 genomförde Periscope-projektet en enkätundersökning där man frågade företag i Nordsjöregionen hur de ser på nyckelfrågor såsom innovation, affärsutveckling, aktiviteter, finansieringsbehov, offentligt företagsstöd samt hur man prioriterar hållbarhetsfrågor. Totalt deltog 107 företag från partnerländerna, de fick frågor rörande innovation och affärsutveckling, liksom finansieringsbehov, offentligt affärsstöd och hållbarhetsprioriteringar. Det huvudsakliga målet var att få en bättre förståelse av de behov som företagen har för att därigenom kunna ge underlag till beslutsfattare över hela Nordsjöregionen, inklusive EU-institutionerna.   

Enkäten visar bland annat att:   
Innovation är en viktig del i företagens affärsstrategier. 75% svarade att de implementerat en innovationsstrategi de senaste tre åren i verksamheten och där produktinnovation är det absolut viktigaste, därefter följer serviceinnovation och produktionsinnovation på andra respektive tredje plats. 

-  Vi som region har hög kompetens, inom både forskning och inom verksamma företag och innovationskraften i Västsverige är stor. Utifrån det, och utifrån enkätsvaren, är det därför viktigt att skapa förutsättningar för innovationsutveckling och tillsammans arbeta kring de utmaningar och behov som finns och belyses i enkäten, säger Madeleine Johansson, projektledare på Business Region Göteborg som deltar i projektet Periscope.  

Enkäten visar bland annat att:   
Kostnaderna för att implementera innovationer och affärsutvecklande insatser i verksamheten ansågs vara det största bekymret och enkäten visar att en stor del av företagen nämner kostnaderna för innovation och tillgång till finansiering och bidrag som de mest kritiska faktorerna.      

- Problematiken med finansiering är genomgående. Kostnaden för både innovation och för första kund, är de två stora utmaningarna för företagen. Kritiken när det gäller offentlig finansiering är att det är krångligt, administrativt, resurskrävande och att success-raten är låg. Därför drar sig företag för att söka. Det kan möjligtvis indikera att åtminstone offentlig finansiering och stödverksamhet behöver ses över för att lägga grunden till hur vi skapar vi framtidens finansieringsmodell. Utifrån svaren tycker jag att man ska lyfta finansieringsmodellen, inte minst på EU-nivå, säger Kerstin Hindrum, sektionschef, RISE, som också deltar i Periscope.

- Som Kerstin säger nämner många företag idag att det kan vara svårt att få finansiering för sina innovationer. Omfattande administration och krångliga processer kan vara svårt för speciellt SME-företag, att sätta sig in i. Dock tycker jag inte att man ska rädas att ansöka, det finns hjälp att hitta finansiering och även få hjälp med ansökningarna, säger Madeleine Johansson.

Vad är nästa steg i arbetet med Periscope?   
- I höst kommer Periscope Forum att äga rum i Bryssel och troligen online. Till detta forum är tanken att materialet utifrån enkäterna, företagens utmaningar och inriktningar ska diskuteras och fungera som påverkansunderlag. Detta för att skapa de bästa förutsättningarna för de maritima näringarna kring Nordsjöregionen, Madeleine Johansson.   

Tipsa en vän