Effekterna av Göteborgs nya batterifabrik

27 mars 2022
Bild: Northvolt och Volvo Cars
Volvo Cars och Northvolts batterifabrik kommer att generera tusentals nya jobb i Sverige, inte minst i och runt Göteborg. Det i sin tur för med sig utmaningar när det gäller bostads- och kompetensförsörjning. Fabriken skapar också möjligheter till innovation. Men framför allt kommer den att göra Göteborg och Västsverige till en mer attraktiv plats.

Att Volvo Cars och Northvolts joint venture öppnar sin batterifabrik i Göteborg kommer att få stor påverkan på staden och regionen. En av de främsta effekterna är antalet nya arbetstillfällen – produktionen kommer att sysselsätta upp till 3 000 personer. Till satsningen hör också ett forsknings- och utvecklingscenter som ska ta fram morgondagens batterier, och där är planen att ytterligare 300 personer ska arbeta.

Business Region Göteborg räknar med att fabrikens etablering totalt kommer att innebära omkring 6 000 nya jobb i regionen i stort, samt ytterligare 4 000 jobb i övriga Sverige.

– Räknar man om det i skatteintäkter ligger det på 700–800 miljoner kronor om året. Det här är en stor del av den industriella förändringen som sker mot ett framgångsrikt näringsliv i Göteborg och Sverige, säger Patrik Andersson, vd på Business Region Göteborg.

Ökad attraktivitet för regionen

Västsvenska Handelskammaren mottog också beskedet om fabrikens placering i regionen med glädje.

– Vi har en fantastisk boost inom det här området genom andra tidigare etableringar och vår region är redan ett centrum för fordonselektrifiering. Det här är ytterligare en vitamininjektion och det blir ett starkt dragplåster för Göteborg. Många människor kommer att vilja komma hit och uppleva den här utvecklande tiden, säger Johan Trouvé, vd för Västsvenska Handelskammaren.

– Nu behöver vi tillsammans göra Göteborg till den här spännande platsen och se till att omvärlden blir medveten om det. Det ska kännas spännande för våra unga och de ska vilja hänga här. Jag hoppas att flyttlassen vänder från Stockholm och Köpenhamn och går mot Göteborg och Västsverige istället. 

Att Göteborg redan är ett centrum för den här typen av verksamheter håller Patrik Andersson med om.

– Det här påverkar hela klimatomställningen och det stämmer bra överens med Göteborgs Stads ambition att vara ledande där, vilket är oerhört positivt. Det är uppenbart att det här ökar Göteborgs attraktivitet och kommer att göra Göteborg till ett av världens ledande fordonskluster, säger han.

Innovation och hållbarhet

Darja Isaksson är generaldirektör på Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, vars uppdrag är att stärka Sveriges innovationsförmåga och bidra till hållbar tillväxt. Hon menar att batterifabriken är en del i en snabbväxande och relativt ny industri i Sverige och Europa och att det skapar både efterfrågan på – och möjligheter till – innovationer.

– Det skapar en efterfrågan kring innovationer för cirkularitet, till exempel innovationer kring en hållbar industri, hur man utvinner mineraler ur marken och innovationer inom produktionen.

Elektrifieringen skapar i sig även möjligheter till innovationer kring transport och hållbara energisystem, menar hon.

– Siktet är inställt på att få till fossilfria mobilitetssystem. Det är en central del i den globala hållbarhetsomställningen som vi behöver åstadkomma. För att få till den nödvändiga transformationen inom hållbarhet behöver vi ställa om i alla delar – livsmedel, mobilitet, energisystem och så vidare, säger Darja Isaksson och tillägger:

– Vi måste ligga inom planetens gränser och måste göra det snabbt. I den klimatomställning vi siktar på nu är det planeten som sätter deadlines som vi inte kan förhandla om. Vi har mycket teknik och kunskap, och utvecklingen med elektrifiering är värdefull, men den ställer krav på hur vi jobbar tillsammans och vi behöver egentligen accelerera ännu mer.

Nya utmaningar för underleverantörer

De många nya arbetstillfällen som batterifabriken ger skapar ringar på vattnet till andra kompetensområden.

– Det som nu växer fram kan, gör och måste bidra till mer hållbara och uthålliga lösningar. Vi behöver värdekedjor som är hållbara ur planetens perspektiv, men som också kan tåla andra typer av utmaningar – som geopolitiska skeenden och konsekvenser av klimatkrisen, säger Darja Isaksson.

Etableringen av fabriken kommer påverka de underleverantörer som levererar till fordonsindustrin och de kommer att behöva ställa om mot elektrifierade bilar, för att fortsatt vara aktuella som leverantörer. I de 6 000 nya jobben i regionen räknas även nya underleverantörer in. Fler sådana kommer att behöva etablera sig i Västsverige och Göteborg.

– Fabriken blir ett enormt tillskott och en fördel för leverantörerna – förutsatt att de ställer om. Det blir också lättare för dem när de har batterifabriken runt knuten istället för på andra sidan jorden, säger Patrik Andersson.

Arbetskraft och internationell kompetens

Under etableringsprocessen var det Business Region Göteborg som ledde regionens arbete som till slut resulterade i att Northvolt och Volvo Cars valde Göteborg som etableringsort.

– Vi har passerat argumentationen och förhandlingen om varför Göteborg är bäst – nu kommer genomförandet. Vi har gett ett löfte till Northvolt och Volvo Cars om att vi ska hålla ihop det här från Göteborgs Stads håll till 2029, och har därför rekryterat en projektledare för det ändamålet, säger Patrik Andersson.

Business Region Göteborg har även rekryterat en person som ska hålla ihop arbetet kring kompetensförsörjning och utbildning.

– Nu behöver vi tänka i olika steg och dimensioner. Det kommer att behövas folk inom allt från forskning till ren produktion. Det finns ingen annan arbetsmarknadsregion som har en lika stor styrka kopplad till den kompetens som efterfrågas som Göteborg och Västsverige redan har. Det finns inget så stort fordonskluster någon annanstans, säger Patrik Andersson och fortsätter:

– Det här är en jättemöjlighet att utbilda människor som kan gå in och jobba i den här fina industrin. Det kommer också att krävas att personer flyttar hit för att jobba i produktionen eller på R&D-centret. Med det kommer så klart en del utmaningar, men det är få regioner som har lika stora möjligheter att kunna möta dem som vi har.

För att attrahera arbetskraft från andra länder och göra processen smidigare för internationell kompetens att etablera sig här finns sedan april 2021 International House Göteborg. Det är en mötesplats för internationell arbetskraft som erbjuder aktiviteter, guidning och hjälp med att komma in i det svenska samhället. Det drivs av Göteborgs Stad genom Business Region Göteborg i samarbete med Arbetsmarknad och vuxenutbildningsförvaltningen, Västra Götalandsregionen och Move to Gothenburg.

– Det är en väg att hitta in i det svenska systemet och den hjälpen kan korta ner tiden som det tar att bli bekväm i Sverige och Göteborg, säger Patrik Andersson.

Högre tryck på bostadsbyggande

De flesta som kommer att arbeta på fabriken och R&D-centret tros redan bo i Västsverige. Men relativt många kommer även att behöva flytta till Göteborg och regionen, vilket resulterar i ett ökat behov av bostäder. I underlaget till Volvo Cars och Northvolt kunde Business Region Göteborg visa på att produktionen av nya bostäder i regionen är fördubblad sedan några år tillbaka.

– Det är nödvändigt att takten på produktionen hålls uppe på den här nivån och kanske till och med ökar lite. Sysselsättningstillväxten är jättehög och bostadsbyggandet är väldigt viktigt för att kunna förse nyinflyttade med bostäder. Det är avgörande att det inte faller ner till de nivåer som det låg på för några år sedan, säger Patrik Andersson.

Mellan 2022 och 2030 kommer årligen 7 000–8 000 nya bostäder att färdigställas i Göteborgsregionen. Bedömningen är att det ska räcka till dem som kommer att arbeta på fabriken. Men redan innan fabriken öppnar år 2025 behövs arbetskraft för att bygga den. Runt 2 500 byggnadsarbetare kommer att sysselsättas och till dem behövs bostäder under byggperioden.

– Det behovet kommer delvis att lösas genom att etablera temporära bostäder i närheten av fabriken, säger Patrik Andersson.

Större krav på elkapacitet

Ytterligare en effekt av att batterifabriken byggs i Göteborg är en högre efterfrågan på elkapacitet. I svarsunderlaget som presenterats för Volvo Cars och Northvolt presenterade Göteborg Energi tillsammans med Vattenfall ett attraktivt erbjudande med tillräcklig kapacitet.

– Vi kommer att lösa det för den här etableringen, men framåt är det en av de större utmaningarna i Sverige överlag, eftersom elektrifiering är så stort på många områden nu. Utmaningarna ligger både i kapaciteten – det vill säga storleken på kabeln – och i mängden producerad grön el, säger Patrik Andersson.

Tipsa en vän