EVS35, kanske den viktigaste mötesplatsen för elfordonsindustrin i världen

22 juni 2022
Per Österström på EVS35 i Oslo
Den 11-15 juni genomfördes Electric Vehicle Symposium, EVS35 i Oslo. Business Region Göteborg (BRG) samordnade en gemensam svensk paviljong tillsammans med AB Volvo och Volvo Cars samt en mängd representanter från svenskt näringsliv, andra regioner i Sverige, institut och statliga företrädare. Per Österström, ansvarig för Foreign Direct Investment (FDI) på BRG har varit samordnare för det svenska deltagandet och vi har ställt några frågor till honom för att få veta mer om EVS35 och vad han tar med sig efter dagarna där.

Per Österström, du har varit på EVS35 i Oslo, berätta vad handlar det om?

EVS Electric Vehicle Symposium and Exhibition är kanske den viktigaste konferens- och mötesplatsen för elfordonsindustrin i världen. Konferensen samlar beslutsfattare, representanter från industrin, forskare, offentlig verksamhet, regeringsrepresentanter och organisationer från hela världen kring frågor som rör nya forskningsrön, teknologi, policys, regelverk, trendutveckling och affärer - man får en komplett bild av hur den globala utvecklingen på elektrifieringsområdet ser ut och möjlighet att möta branschaktörer från hela värdekedjan.

Varför har Sverige en paviljong där?

Vi på BRG tror det är en nyckelfråga utifrån ett regionalt och nationellt perspektiv att hålla ihop hela den industriella och akademiska axeln tillsammans med offentliga aktörer kring det här teknikskiftet och att samarbete är ett ledord för framgång.

Nu identifieras det framtida industriella och forskningsmässiga landskapet kring elektrifiering. Det är oerhört viktigt att Sverige som nation går samman och visar på styrkorna att investera och utveckla framtidens lösningar och produkter i vårt land. Utifrån ett regionalt perspektiv är det en avgörande fråga för regional tillväxt och framtida arbetstillfällen.

Aldrig förr har möjligheterna varit så goda sett till att vi är ett land med tydlig innovationsagenda, vi är världsledande inom hållbarhet, har goda förutsättningar till grön elproduktion och ur ett internationellt perspektiv även konkurrenskraftig arbetskraft sett till trackrecord av innovation och antal patent per capita. Lägg därtill den entreprenörskraft som syns hos allt fler ungdomar vid våra universitet.

Vi har de bästa förutsättningarna, men allt kommer avgöras av hur väl vi lyckas samverka och marknadsföra Sveriges styrkor tillsammans. Vi har både ett inbördes beroende och vi är alla medansvariga för vår framtid. Därför har BRG lagt ett stort engagemang tillsammans med Sveriges två största företag i det här arbetet, AB Volvo och Volvo Cars.

Vi har också skapat förutsättningar för att ge lyskraft till svensk akademisk forskning på området, där vi ligger långt fram ur ett internationellt perspektiv.

Den svenska delegationen hade närmare 100 deltagare på plats i form av representanter från Göteborg, AB Volvo, Volvo Cars, Business Sweden samt ytterligare ett 10-tal företag och organisationer som partners.

Vad visade Göteborg upp i den svenska paviljongen?

Vi hade med en stadsmodell över centrala Göteborg för att berätta om hur Göteborg kommer utvecklas framöver och hur vi ser ett framtida transporteffektivt och emissionsfritt mobilitets- och transportsystem som skapar förutsättningar för ökad livskvalitet och som på ett tydligt sätt integreras med fastighets- och stadsutveckling. Vi exemplifierar med både projekt vi har varit delaktiga i, som exempelvis ElectriCity som har genererat en av norra Europas största elektrifierade bussflotter i stadstrafik och Gothenburg Green City Zone som är ett gemensamt arbete mellan industri, akademi och offentlig sektor för att gå före i att skapa helt emissionsfria zoner i stadsmiljö.

Våra partners Volvo Cars och AB Volvo visade upp nya innovationer och bidrog på bästa vis tillsammans med övriga partners att synliggöra Sverige som ledande i omställningen.

Vad tar du med dig efter dagarna på EVS?

Konferensen visade upp en mängd nya aktörer med redan färdigutvecklade koncept. Det gäller både fordon, lätta och tunga sidan, lösningar inom mikromobilitet, laddinfrastruktur och flygande farkoster. Det är tydligt att konferensen som 1969 startade som en forskningskonferens under de sista åren har svängt till att innehålla mer och mer kommersiella lösningar och produkter. Konferensen samlar globala aktörer och ger också en inblick i vilken sorts fordon som är på väg in i Europa utifrån utvecklingen både i Kina och övriga Asien men också USA. Riktigt spännande var det att få prata med Calstart om hur man samlar företag och nationer inom programmet DriveToZero där Göteborg och regionen också är med.

Konferensen hade i år en egen dag tillägnad batterivärdekedjan där Business Sweden engagerade en nordisk samling för att visa på fördelarna till gröna, fördelaktiga investeringar i våra nordiska länder.

I den svenska montern var joint venture mellan Volvo Cars och Northvolt på plats och berättade om sin investering i en gemensam batterifabrik och ett batteriforskningscenter i Göteborg, liksom representanter från Ångströmslaboratoriet på Uppsala Universitet med Kristina Edström som leder EU Battery 2030+, EUs satsning på framtida batterier. EU har utsett batterier som en strategisk väg att gå framåt och initiativet håller ihop EUs framtida utveckling kring batterier.

Hur ser det ut härifrån och framåt?

Omställningen mot emissionsfria fordon och transporter är en ödesfråga för mänskligheten, det visar flera alarmerande rapporter utifrån mijöförstöringskonsekvenserna och den uppvärmning som kommer med de globala CO2 utsläppen och ökade halter partiklar och buller i våra städer. Det handlar också om framtidens jobb och tillväxt. De som inte ställer om blir irrelevanta i sin affär och det straffar sig allt hårdare med tanke på de regleringar som är på gång inte minst inom EU. Att ignorera omställningen kommer bli dyrare än att omfamna den. Det börjar bli tydligt för allt fler både företag och städer att istället för att titta framåt vad man kan göra för att möta omställningen, måste man ta en backcasting approach och titta på vad som måste vara klart när för att kunna möta målet. Det gäller såväl inom teknik, som regelverk, incitament och upphandlingsmekanismer som kan bidra. 

Sverige har ordförandeskapet i EU 2023 och vi ser redan nu att det kommer vila tungt på oss som nation att ro i mål de pågående lagkrav som nu bereds inom EU. Jag pratar om EUs gröna giv som är huvudprojektet som sjösatts under Ursula von der Leyens ledning, 2021 års klimatlag som säger att år 2050 skall EU nått CO2 neutralitet, och vad som kallas för Fit for 55 som handlar om interrimmålet att 55% CO2 reduktion skall ha nåtts 2030 inom EU jämfört med år 1990. För att bana väg för dessa mål bereds nu ett stort arbete inom parlamentet med fler regleringar och konkreta aktioner.

Dessutom har det tillkommit vad som kallas RePower EU, 2022 års plan om att snabbt reducera beroendet till ryska fossila bränslen och som ytterligare accelererar den gröna omställningen.

Nyligen röstade Europaparlamentet för att sätta en tidsfrist till 2035 för nollutsläppsbilar och skåpbilar - ett viktigt steg framåt för klimatåtgärder, luftkvalitet och att bidra till att priserna blir mer överkomliga på elbilar. I praktiken så vet vi att flertalet bilmärken redan arbetar med detta. Volvo Cars har satt ett mål att 100% av den globala försäljningen skall vara elbilar redan 2030 och 50% 2025. Nu hoppas vi att aktörerna för de tyngre fordonen följer efter i samma takt och att satsningar på laddinfrastruktur möter upp mot introduktionen av fordon.

Jag vill också nämna några initiativ som är på gång: AFIR - definierar utrullningsmål gällande laddinfrastruktur hos medlemsstaterna, EPBD - reglerar laddinfrastruktur vid ny- och ombyggnation av fastigheter, REDII - bidrar till att omfördela pengar för investeringar från de som släpper ut CO2 till operatörer inom laddinfrastruktur genom ett kredit trading system. Och fler saker är på gång.

Vårt gemensamma, svenska deltagande på EVS35 är starten på en tätare samverkan och härifrån vill vi knyta till oss ännu fler samarbetspartners i form av företag och organisationer för att tillsammans jobba för omställning till det elektrifierade samhället.

Tipsa en vän