Göteborg – från arbetarstad till ingenjörernas epicentrum

21 juni 2021
Göteborgsregionens betydelse som Sveriges industriella centrum växer, samtidigt som industrins sysselsättning i Sverige sjunker. Hur går det ihop? Jo, IT och andra företagstjänster har tagit över och sysselsätter idag var femte privatanställd i Göteborgsregionen. Andelen tekniker och naturvetare är väsentligt högre än i övriga landet – även jämfört med Stockholm och Malmö.

Det visar en färsk rapport från Business Region Göteborg med namnet Sysselsättning i fokus 2021, som helt baseras på statistik från SCB. Rapporten fokuserar på tiden från finanskrisens 2007 fram till året före pandemin, 2019.

Allra starkast har ökningen varit inom tjänstesektorn, och särskilt inom kunskapsintensiva tjänster, KIT, som 2019 sysselsatte drygt 30 000 fler än tolv år tidigare. Vi talar om olika slags konsulter inom främst teknik som jobbar mot industrin, IT-konsulter och teknikkonsulter inom byggsektorn. Samtidigt har sysselsättningen inom industrin totalt sett gått ner med 4000 personer, trots att fordonsindustrin har växt med drygt 3000 sysselsatta.

Tjänstesektorn driver upp sysselsättningen mer än i övriga landet
Det här är kärnan i den transformation som näringslivet i Göteborgsregionen har genomgått det senaste decenniet. Jobben har skiftat karaktär. Regionens tjänstesektor växer sig allt större och starkare. Under högkonjunkturen, från 2014 och framåt, har KIT-sektorn till och med dragit upp industrisysselsättningen positivt, vilket är ett regionalt särdrag. Den symbioseffekten ser vi i någon annan större region i landet.

KIT-sektorns starka korskoppling till industrin gör att Göteborgsregionen ses som en världsledande region inom avancerad industriteknik. I Göteborgs stad är numera civilingenjör och IT-arkitekter/systemutvecklare de två vanligaste yrkeskategorierna.

 

Idag är korskopplingen mellan industri och företagstjänster ett faktum i Göteborgsregionens näringsliv. Figuren visar den långsiktiga trenden för de två sektorerna.
 

– Lite förenklat kan man säga att det typiska företaget i Göteborgsregionen förr anställde folk på varven, medan dagens typiska Göteborgsföretag främst behöver avancerad IT-kompetens, även inom produktionen, för att kunna skapa och sälja produkter på världsmarknaden. Den utvecklingen har accentuerats kraftigt de senaste tio åren, säger Peter Warda, senior analytiker på Business Region Göteborg.

För att få jobb i Göteborg måste man kunna mer
Med Volvo-bolagen i spetsen är specialiseringen inom fordonsindustrin långt driven, liksom den är inom havs- och kustsjöfarten, och SKF:s specialitet, mekanisk kraftöverföring. Avancerad elektronisk utrustning inom bland annat medicin är en annan göteborgsk specialitet. Med sitt starka Life Science-kluster är Mölndal en av landets kommuner med högst grad av eftergymnasial utbildning, särskilt forskarutbildning.

I Göteborgsregionen som helhet har 92 av 1000 sysselsatta naturvetenskaplig eller teknisk bakgrund. Det ska jämföras med Stockholmsregionens 60, eller Malmöregionens 44, vilket ligger nära Sverige-snittet på 42.

– Vår industrikomposition ser annorlunda ut än i övriga Sverige. Kunskapsinnehållet är högre. De produkter som säljs är efterfrågade globalt, säger Peter Warda, som menar att statistiken talar sitt tydliga språk:

 – För att få ett jobb i Göteborgsregionen krävs, genomsnittligt sett, mer kunskaper hos den arbetssökande än i övriga landet.

Lönerna rör sig därmed också uppåt. Näringslivet stod för hela 75 procent av Göteborgsregionens samlade lönesumma 2019, att jämföra med 69 procent av sysselsättningen. Sysselsättningssiffrorna återspeglar samma övergripande bild som annan statistik från SCB. Regionen står idag för drygt en femtedel av landets totala exportvärde och mer än en tredjedel av Sveriges samlade privata FoU-utgifter.

– Företagens investeringar i FoU har förvandlat Göteborg från en tung industristad till landets innovationsmotor och en världsledande kunskapsstad, säger Peter Warda.

Här kan du läsa hela rapporten: Sysselsättning i fokus 2021

Kontakt:
Peter Warda, senior analytiker Business Region Göteborg
031-367 62 11
peter.warda@businessregion.se

Tipsa en vän