Samarbete och innovation viktigare än någonsin i coronakrisens efterdyningar

8 maj 2020
Covid-19 påverkar oss alla och många företagare möter nu sina största utmaningar någonsin. För att klara verksamheten, när förutsättningarna förändras så snabbt och drastiskt, behöver man ställa om i såväl tanke som handling. På avdelningen för Kluster & Innovation inom Business Region Göteborg arbetar vi med just det – att hjälpa dig som företagare att utveckla nya innovationer via samarbeten med andra aktörer.

Aktuell lägesbild

När vidden av pandemin och dess konsekvenser nu blivit tydligare är det hög tid att orientera sig i det nya landskapet. Vår långa erfarenhet av näringslivet i Göteborgsregionen innebär att vi kan hjälpa dig med både en aktuell lägesbild av olika branscher samt fungera som bollplank när det gäller att hitta nya parter för samverkan och affärsutveckling. Vi arbetar enligt den så kallade klustermodellen, när vi analyserar och beskriver olika branscher, för att kunna skapa förutsättningar för regionens företag och kluster.

Klustermodellen
Figur. Klustermodellen där företagen i en aktuell bransch är placerade i centrum. De radiella pilarna, som vi kallar klusterbroar, representerar gränssnittet mot olika delar av omvärlden.

Viktigt framtidssäkra kompetensförsörjningen 

Just nu jobbar vi på Business Region Göteborg med Göteborgsregionens Kommunalförbund (GR), branschorganisationer, Västra Götalandsregionen, utbildningsaktörer med flera intensivt med den klusterbro som har med utbildning och kompetensutveckling att göra.  

– Det handlar dels om att identifiera de behov som finns för att uppsagd personal ska kunna få nya jobb när ekonomin tar fart. Och dels om att hjälpa företagen med kompetensväxling för att kunna ta sig an den teknikomställning som sker när det gäller digitalisering, elektrifiering och automatisering. Utan att för den skull förlora fokus på att ta fram nya produkter och tjänster, berättar Maria Strömberg, chef för Kluster & Innovation inom Business Region Göteborg. 

Inom de branschvisa kompetensråden som leds av Göteborgsregionens Kommunalförbund (GR), där Business Region Göteborg är en part, har vi genomfört en behovsanalys som kommer att ligga till grund för utbildningsinsatser både på kort och lång sikt. 

– Behoven varierar mellan olika branscher och kompetensförsörjning var redan innan covid-19 en av de viktigaste utmaningarna när det gäller tillväxt och den teknikomställning som pågår för industri 4.0, fortsätter Maria Strömberg.

Samverkan stimulerar innovation och hållbara lösningar

En kris som den som vi genomlever just nu öppnar även många nya möjligheter. Vi på Business Region Göteborg kan via vårt omfattande nätverk och vår ingående kunskap om olika branscher hjälpa dig att komma i kontakt med den expertis och de organisationer, företag och offentliga aktörer som kan hjälpa dig i ditt innovationsarbete. 

– Vi kan hjälpa dig att hitta partners både nationellt och internationellt samt lotsa dig till finansiering såväl lokalt och regionalt som nationellt och på europeisk nivå via Enterprise Europe Network (EEN). Via dem kan vi kostnadsfritt hjälpa dig med information och råd när det gäller EU-finansiering, säger Maria Strömberg. 

Kluster & Innovation kan även hjälpa dig att komma i kontakt med forskningsvärlden, då vi driver strategiska samverkansinitiativ för forskning, akademi och institut. Ett exempel på utvecklingsmiljöer där företag, forskargrupper och andra organisationer samverkar är Göteborgsregionens testbäddar.

– Ibland krävs det även att man förändrar policyer såsom lagar och riktlinjer för att kunna skala upp en lösning som testats i ett projekt. Det gör vi genom att samla beslutsfattare och skapa dialoger med näringsliv och akademi.

Krisen skapar nya möjligheter 

Samverkan med andra aktörer på marknaden är nu viktigare än någonsin. Många företag har varit snabba när det gäller att ställa om sin produktion för att tillgodose nya behov. När vi lyssnar på hur diskussionen går inom olika branscher får vi en bild av hur behoven ser ut, vilket innebär att vi kan ”korskoppla” företag som har resurser i form av personal och produktionsmedel med företag som ser nya behov på marknaden. 

– Coronakrisen har drabbat de flesta näringar hårt och vi kommer att få leva med dess efterverkningar under lång tid framöver. De företag som klarar av att anpassa sig till en förändrad marknad, och fånga upp de nya behov som uppstår, har alla förutsättningar att växa när konjunkturen vänder upp igen.

– Samverkan är en styrka för vår region och vi har en lång historia där vi ser att just det har varit lösningen. Vi är övertygade om att så är fallet även i coronakrisens spår, avslutar Maria Strömberg.

Tipsa en vän