Kompetensförsörjning

"Göteborg tillvaratar och attraherar kompetens" - det är är strategin vårt arbete med Kompetensförsörjning bygger på. Jag heter Anna-Lena Johansson och leder arbetet med de insatser och aktiviteter som vi, tillsammans med stadens bolag och förvaltningar, fokuserar på under 2022-2023. Nedan kan du läsa vad vi ska göra.

Porträtt Anna-Lena Johansson
Anna-Lena Johansson, processledare för Kompetensförsörjning

Insats 1 - Utveckla skola-näringslivssamverkan och låta entreprenörskap löpa som en röd tråd genom hela utbildningssystemet.

För att nå insatsen ska vi: 

 1. Utveckla studie- och yrkesvägledningsarbetet med särskilt fokus på socioekonomiskt utsatta områden.
  Förväntat utfall: 500 nya praoplatser inom offentlig och privat sektor, 300 sommar-/höstlovsjobb i privat verksamhet, erbjuda sommarjobb till elever från utsatta områden som har avslutat gymnasiets år 2 och 
 2. Säkerställa att entreprenöriella insatser genomförs inom gymnasie- och vuxenutbildningen.
  Förväntat utfall: Andelen som driver UF i de kommunala gymnasieskolorna ska öka. Entreprenöriella inslag erbjuds årligen inom vuxenutbildningen i Göteborg. 

Insats 2 - Utveckla relevanta utbildningar som arbetslivet efterfrågar på alla nivåer. 

För att nå insatsen ska vi:

 1. Tillsammans med företag och Göteborgsregionens branschspecifika kompetensråd utveckla nya metoder för en stegvis kompetensförflyttning av både arbetssökande och befintligt anställda. 
  Förväntat utfall: Testat tre nya målgruppsbaserade metoder inom minst en bransch samt följt upp deltagarna är kvar i sin roll/bransch efter sex månader. 

Insats 3 - Aktivt stödja utvecklingen av akademin i staden. 

För att nå insatsen ska vi:

 1. Utveckla Studentforums påverkansförmåga samt dess utbyte med politiken. 
  Förväntat utfall: Två konkreta förslag från Studenforum per verksamhetsår. 
 2. Se till att varje tematisk inriktning i avsiktsförklaringen mellan staden och akademin har etablerat arbetsgrupper.
  Förväntat utfall: Etablerat minst ett långsiktigt strategiskt samarbete inom respektive tematiskt område

Insats 4 - Utveckla möjligheten till fortbildning och kontinuerligt lärande på arbetsplatsen.  

För att nå insatsen ska vi:

 1. Erbjuda SME-företag modeller för att arbeta med sin egen kompetensförsörjning. 
  Förväntat utfall: 250 deltagare från 150 företag. 
 2. Genomföra dialoger i företag med fler än 100 anställda för att stimulera det livslånga lärandet.
  Förväntat utfall: 15 genomförda dialogmöten med företag. 

Insats 5 - Verka för bättre matchning och snabbare validering av kompetenser tillsammans med näringslivet för ökad delaktighet på arbetsmarknaden. 

För att nå insatsen ska vi:

 1. Överbrygga gapet mellan arbetskraftsreserven och kompetensförsörjningsbehovet genom att Göteborgs Stad erbjuder arbetsträning/arbetsarbetsmarknads-anställning och validering för att underlätta matchning till företag.
  Förväntat utfall: 150 personer som fått anställning i företag efter arbetsträning.  
 2. Tydliggöra stadens behov av näringslivets medverkan för att bidra till social hållbarhet. Undersöka förutsättningarna för att skapa ett stadengemensamt koncept som förenklar för många fler företag att bidra till en ökad social hållbarhet.
  Förväntat utfall: Förstudie genomförd. Därefter beslutas om nästa steg.
 3. Förstärka samhällsinformationen i arbetsmarknad- och vuxenutbildningen samt utveckla ett mer språkutvecklande arbetssätt tillsammans med företag för en snabbare etablering av individer på arbetsmarknaden.
  Förväntat utfall: Etablerat nytt koncept. 

Insats 6 - Utveckla möjligheten till fortbildning och kontinuerligt lärande på arbetsplatsen.  

För att nå insatsen ska vi:

 1. Kartlägga kompetens hos förskolor i att kommunicera med barn och vårdnadshavare på engelska. Kartläggning begränsas till förskolor i centrala Göteborg. 
  Förväntat utfall: Kartläggningens nuläge ger en grund för ställningstagande om eventuella insatser för att stärka kommunikation på engelska.
 2. Genomföra aktiviteter i samverkan med relevanta aktörer för att skapa möjligheter/facilitera för internationell kompetens att komma in i samhället.
  Förväntat utfall: Fyra aktiviteter à 30 deltagare. 

Frågor? Kontakt mig gärna.

Anna-Lena Johansson
Verksamhetsstrateg
Arbetsområden: Kompetensförsörjning