Markberedskap och fysisk planering

"Göteborg erbjuder bra lokaler och verksamheter i rätt lägen" - Det är är strategin som vårt arbetet med Markberedskap och fysisk planering bygger på. Jag heter Pär Abrahamsson och leder arbetet med de insatser och aktiviteter som vi, tillsammans med stadens bolag och förvaltningar, fokuserar på under 2022-2023. Nedan kan du läsa vad vi ska göra.

Porträtt Pär Abrahamsson
Pär Abrahamsson, processledare för Markberedskap och fysisk planering

Insats 1 - Bedriva en mark- och lokalförsörjning med insikt om näringslivets etablerings- och expansionsbehov. 

För att nå insatsen ska vi: 

 1. Kunskapsbyggande och analys av näringslivets behov med koppling till planering av mark och lokaler, ex. markbehov för mikromobilitet, samlastningshubbar, laddinfrastruktur, undanträngningseffekter. Detta innebär att definiera processen av behov, analys och prioritering.
  Förväntat utfall: Processen är utvecklad och implementerad vilket ger stöd för inriktning och prioritering i framtagandet av ny mark för verksamheter.  
 2. Genomföra kontinuerliga dialoger med kranskommunerna inom Göteborgsregionen angående verksamhetsmark. 
  Förväntat utfall: Dialoger genomförda.  

Insats 2 - Stärka och utveckla strategiska lägen för näringslivets behov av tillväxt.  

För att nå insatsen ska vi:

 1. Kartlägga delar av ÖP utpekade industri- och företagsområden som inte är planlagda eller utbyggda idag i syfte att förtäta och/eller planlägga dem ytterligare.
  Förväntat utfall: Kartläggning genomförd och förslag på förtätningsområden framtagna.
 2. Ta fram en gemensam inriktning för utveckling för verksamhetsmark inom riksintresset hamnområdet.
  Förväntat utfall: Inriktning för FK:s mark inom hamnområdet framtagen.

Insats 3 - Utarbeta ändamålsenliga detaljplaner som fungerar för ett föränderligt näringsliv, möjliggör snabbare etableringar och skapar bättre förutsättningar för att arbeta nytänkande med stadens rum. 

För att nå insatsen ska vi:

 1. Tillämpa och implementera ny kunskap kring flexibilitet i detaljplaner för att de ska vara mer hållbara över tid samt möjliggöra för ett föränderligt näringsliv.
  Förväntat utfall: Definition för flexibel detaljplan för respektive verksamhetssegment och geografi.
 2. Öka kunskapen kring att göra näringslivskonsekvensanalys för stadens planering i tidiga skeden, genom t.ex. benchmark med andra kommuner
  Förväntat utfall: Metod för analys utvecklad. 

Frågor? Kontakt mig gärna.

Pär Abrahamsson
Etableringsrådgivare
Arbetsområden: Stadsutveckling Etablering och investering