Rapporter & publikationer

237 publikationer

PDF
I denna publikation, framtagen i samarbete med Göteborgs Stads kulturförvaltning och Fastighetsägarna, speglar vi betydelsen av att göra plats för så kallade tillåtande miljöer i stadsrummet och pekar på vilka möjligheter och utmaningar dessa platser innebär för staden. Inte minst belyser vi hur viktigt det är att kreatörer, fastighetsägare och myndigheter förstår varandras behov och hittar fruktbara sätt att samverka.
PDF
Sysselsättningen i regionen har ökat rekordartat det senaste året och arbetslösheten är nere på nivåer som uppfattas som ett normalläge i modern tid. Samtidigt är antalet lediga jobb rekordmånga och varseltalen historiskt mycket låga. Orosmolnen framåt rör dock rådande världsläge, störningar i leveranskedjor världen över, brist på arbetskraftskompetens och stigande inflation med risk för höjda räntor framöver.
PPT
Här kan du se och ladda ner tabeller och diagram från Konjunkturrapporten #1 2022 (Powerpoint slides i PDF format). Får användas för att presentera konjunkturläget i Göteborgsregionen. Får ej redigeras.
PDF
Fakta & Statistik som årligen sammanställs av Business Region Göteborg är den mest omfattande statistiska sammanställningen av näringslivets utveckling i Göteborgsregionen.
Ett urval av tabeller, grafer och infografik från Fakta & Statistik 2022.
PDF
Insikt är en omfattande undersökningsmätning av kommunernas service till företagen och en prioriterad indikator i Göteborgsregionens näringslivsstrategiska arbete.
PDF
Företagens rådande lägesbild försämras något, men läget är fortsatt högkonjunktur. De ekonomiska effekterna av kriget i Ukraina är svårbedömda, men fram till krigsutbrottet visar flertalet indikatorer för den regionala ekonomin på fortsatta förbättringar. Bland annat spås BNP-tillväxten på regionens viktiga marknader vara stark. Göteborgsregionensvisar besöksnäring på tydliga förbättringar.
Här kan du se och ladda ner tabeller och diagram från Konjunkturrapporten #1 2022 (Powerpoint slides i PDF format). Får användas för att presentera konjunkturläget i Göteborgsregionen. Får ej redigeras.
PDF
Framgångsrika företag förstår vikten av att bygga starka tillväxtteam. De värderar rätt attityd och skapar ledningsgrupper bestående av olika personligheter och täcker dessutom upp med externa resurser. Det skapar en dynamik som gör att de snabbare tar bättre beslut och blir mer framgångsrika. Läs mer om vad forskningen säger är effektivt.
PDF
Sambandet är tydligt mellan stark företagskultur och hur framgångsrikt ett företag är. Tydliga värderingar stärker ditt företag och en vision ska beskriva ett önskvärt framtida läge. Att få detta på plats är ett effektivt sätt att öka företagets attraktionskraft hos befintliga och potentiella medarbetare.