Reports & publications

229 publikationer

PPT
En kartläggning av mikromobiliteten i Göteborgsregionen
PDF
Hur står sig jobbtillväxten i Göteborgsregionen över tid? Vilka branscher växer och vilka branscher krymper? I vilka branscher finns den största och minsta koncentrationen av sysselsatta jämfört med riket? Denna rapport kartlägger sysselsättningens utveckling i Göteborgsregionen.
PDF
Ett urval av tabeller, grafer och infografik från Fakta & Statistik 2021/22.
PDF
Fakta & Statistik som årligen sammanställs av Business Region Göteborg är den mest omfattande statistiska sammanställningen av näringslivets utveckling i Göteborgsregionen.
PDF
Här kan du se och ladda ner tabeller och diagram från Konjunkturrapporten #2 2021.
PDF
Våra indikatorer visar tydliga tecken på att den regionala ekonomin, under inledningen av året, sakteligen påbörjat en återhämtningsfas. Bland annat växlar konjunkturen för Göteborgsregionens företag upp till ett normalstarkt läge. Samtidigt spås viktiga marknaders BNP-tillväxt under 2021 växa mer än vad som väntats tidigare.
PDF
Business region Göteborg AB (BRG) har av kommunfullmäktige i Göteborg fått i uppdrag att
”samordna stadens samlade insatser för omställning till ett elektrifierat transportsystem i
samverkan med berörda nämnder och styrelser samt i nära samverkan med näringsliv och
regionala aktörer”.
PDF
Företagsklimatet i Göteborgsregionen har förbättrats kraftigt – trots coronapandemin. Det framgår av den senaste Insiktsmätningen. Göteborgs Stad når sin bästa notering någonsin och ligger för första gången i mätningens historia i nivå med Stockholm.
PDF
Statistik om bland annat konjunkturläge, jobbtillväxt, arbetslöshet, konkurser, varsel, korttidspermitteringar och besöksnäring i Göteborgsregionen. OBS. Filen uppdateras månadsvis.
PDF
GDP growth is expected to increase in key markets and employment growth is currently unchanged. When Business Region Göteborg presents this year's first Economic Outlook, indicators show that there may be improvements in 2021.