Rapporter & publikationer

232 publikationer

PDF
I den här rapporten presenterar vi en rad fakta och analys om Göteborgsregionens företag. Bland annat görs en genomgång av företagsstrukturen, de utlandsägda företagens position och utveckling i regionen, företagens utrikeshandel med varor samt nyföretagandet.
PDF
Här kan du se och ladda ner tabeller och diagram från Konjunkturrapporten #3 2021.
PDF
Våra indikatorer visar tydliga tecken på att den regionala ekonomin, efter halvårsskiftet, gått in i en stark återhämtningsfas. Bland annat växlar konjunkturen för Göteborgsregionens företag upp till ett läge med rådande högkonjunktur. Samtidigt spås BNP-tillväxten för 2021 och 2022 på regionens viktiga marknader vara starkare än vad som väntats tidigare. Arbetslösheten i regionen fortsätter att minska och personer som varslats om uppsägning ligger kvar på rekordlåga nivåer.
PPT
En kartläggning av mikromobiliteten i Göteborgsregionen
PDF
Hur står sig jobbtillväxten i Göteborgsregionen över tid? Vilka branscher växer och vilka branscher krymper? I vilka branscher finns den största och minsta koncentrationen av sysselsatta jämfört med riket? Denna rapport kartlägger sysselsättningens utveckling i Göteborgsregionen.
PDF
Ett urval av tabeller, grafer och infografik från Fakta & Statistik 2021/22.
PDF
Fakta & Statistik som årligen sammanställs av Business Region Göteborg är den mest omfattande statistiska sammanställningen av näringslivets utveckling i Göteborgsregionen.
PDF
Här kan du se och ladda ner tabeller och diagram från Konjunkturrapporten #2 2021.
PDF
Våra indikatorer visar tydliga tecken på att den regionala ekonomin, under inledningen av året, sakteligen påbörjat en återhämtningsfas. Bland annat växlar konjunkturen för Göteborgsregionens företag upp till ett normalstarkt läge. Samtidigt spås viktiga marknaders BNP-tillväxt under 2021 växa mer än vad som väntats tidigare.
PDF
Business region Göteborg AB (BRG) har av kommunfullmäktige i Göteborg fått i uppdrag att
”samordna stadens samlade insatser för omställning till ett elektrifierat transportsystem i
samverkan med berörda nämnder och styrelser samt i nära samverkan med näringsliv och
regionala aktörer”.